تاریخ امروز :

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
خدمات مشاوره، نظارت بر بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 10-1401 – نوبت دوم
مهلت ارسال پاکت : 1402/01/19 لغایت 1402/02/04
مبلغ ضمانت نامه : 750،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
تامین قطعات یدکی گیربکس های برج خنک کن نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 09-1401 – نوبت دوم
مهلت ارسال پاکت : 1401/11/25 لغایت 1401/12/08
مبلغ ضمانت نامه : 2،250،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
خدمات مشاوره نظارت بر بهره برداری، نگهداری و تعمیرات نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 11-1401 – نوبت اول
مهلت ارسال پاکت : 1401/11/25 لغایت 1401/12/10
مبلغ ضمانت نامه : 750،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
تدوین اسناد برگزاری مناقصه جهت انجام تعمیرات اساسی واحد 1 بخار و واحد 1 گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 10-1401 – نوبت اول
مهلت ارسال پاکت : 1401/11/25 لغایت 1401/12/10
مبلغ ضمانت نامه : 750،000،000 ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
خرید و تامین باتری های 125 ولت واحد دوم بخار نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 08-1401 – نوبت دوم
مهلت ارسال پاکت : 1401/11/16 لغایت 1401/11/30
مبلغ ضمانت نامه : 650،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
تامین قطعات یدکی گیربکس های برج خنک کن نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 09-1401 – نوبت اول
مهلت ارسال پاکت : 1401/11/03 لغایت 1401/11/23
مبلغ ضمانت نامه : 2،250،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
خرید و تامین باتری های 125 ولت واحد دوم بخار نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 08-1401 – نوبت اول
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/10/28 لغایت 1401/11/11
مبلغ ضمانت نامه : 650،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
خرید یک دستگاه سل هیدروژن ساز برای نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 07-1401 – نوبت دوم
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/10/19 لغایت 1401/11/02
مبلغ ضمانت نامه : 2،750،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
خرید یک دستگاه سل هیدروژن ساز برای نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 07-1401 – مرحله اول
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/10/03 لغایت 1401/10/19
مبلغ ضمانت نامه : 2،750،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
جمع آوری، حمل و نقل و انتقال پسماندهای آهکی حاصل از فرایند نرم سازی آب خام نیروگاه حرارتی تبریز به میزان 2000 تن
شماره مناقصه : 06-1401 – تمدید مرحله دوم
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/10/01 لغایت 1401/10/10
مبلغ ضمانت نامه : 1،500،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
جمع آوری، حمل و نقل و انتقال پسماندهای آهکی حاصل از فرایند نرم سازی آب خام نیروگاه حرارتی تبریز به میزان 2000 تن
شماره مناقصه : 06-1401 – مرحله دوم
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/09/19 لغایت 1401/09/30
مبلغ ضمانت نامه : 1،500،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
جمع آوری، حمل و نقل و انتقال پسماندهای آهکی حاصل از فرایند نرم سازی آب خام نیروگاه حرارتی تبریز به میزان 2000 تن
شماره مناقصه : 06-1401 – مرحله اول
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/08/14 لغایت 1401/08/28
مبلغ ضمانت نامه : 1،500،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
تعمیرات اساسی واحد 1 گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 05-1401 – مرحله دوم
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/06/19 لغایت 1401/07/02
مبلغ ضمانت نامه : ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
مزایده ضایعات آهن آلات و سایر فلزات
شماره مزایده : 02-1401
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/06/09 لغایت 1401/06/22
مبلغ ضمانت نامه : 3.000.000.000ریال
محل دریافت اسناد مزایده : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک ۱۱، طبقه چهارم
مزایده پسماند صنعتی (رسوبات خاک کوره)
شماره مزایده : 01-1401
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/05/30 لغایت 1401/06/08
مبلغ ضمانت نامه : 800.000.000ریال
محل دریافت اسناد مزایده : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
تعمیرات اساسی واحد 1 گازی فیات نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 05-1401 – مرحله اول
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/06/01 لغایت 1401/06/15
مبلغ ضمانت نامه : ۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
بازسازی حفاظت کاتدیک مخازن سوخت سنگین نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 04-1401
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/05/25 لغایت 1401/06/07
مبلغ ضمانت نامه :3.000.000.000 ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
خرید گاردان کامپوزیتی از جنس فایبرکربن برای برج خنک کن نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 03-1401
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/01/15 لغایت 1401/01/28
مبلغ ضمانت نامه :500،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
تعمیر و بازسازی سل سیستم هیدن ساز نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 02-1401
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/03/18 تا 1401/03/31
مبلغ ضمانت نامه : 500،000،000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي
خرید قطعات یدکی کمپرسورهای هوای نیروگاه حرارتی تبریز
شماره مناقصه : 01-1401
مهلت ارسال پاکت : از تاریخ 1401/01/15 لغایت 1401/01/28
مبلغ ضمانت نامه : 1,250,000,000ریال
محل دریافت اسناد مناقصه : تهران، ونک پارک، شیخ بهایی جنوبی، خیابان گلستان، خیابان زرتشتیان غربی، پلاک 11، طبقه چهارم
نوع مناقصه : عمومی دو مرحله اي