تاریخ امروز :

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳
استعلام مناقصات

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق

شماره مناقصه: TPGM-40117

تامین قطعات یدکی اصلی (اوریجینال) کمپرسور هیدروژن سازی BURCKHARDT

** توضیحات **

نوع مناقصه: عمومی دو مرحله اي

مهلت ارسال پاکت: ۱۴۰۱/۰۳/۲۴

مبلغ ضمانت نامه: ۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بازگشایی پاکات الف و ب: حداكثر ۶ روز پس از پايان مهلت ارسال پيشنهادات

بازگشایی پاکت ج و اعتبار پاكات پيشنهاد: حداكثر ۱۰ روز پس از تاریخ فوق