تاریخ امروز :

۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

آمار تولید

آمار تولید سالیانه شرکت نیرو آتیه صبا به عنوان مالک نیروگاه حرارتی تبریز به صورت جدول زیر می­باشد:

ردیف
سال
آمادگی خالص درب نیروگاه (مگاوات ساعت)
انرژی خالص تحویلی در هاب (مگاوات ساعت)

۱

۱۴۰۰

۲,۹۶۷,۱۹۱

۲,۹۰۸,۶۵۵

۲

۱۳۹۹

۳,۹۸۲,۸۸۱

۳,۶۹۰,۵۹۵

۳

۱۳۹۸

۴,۴۳۷,۶۳۴

۳,۷۵۲,۸۵۲

۴

۱۳۹۷

۴,۵۴۸,۱۳۸

۳,۵۹۴,۶۱۶